Uuden esihenkilön tehovalmennus (2pv)

Kesto: 2.0 pv
Valitse päivä
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Kuvaus

Uuden esihenkilön teho­val­mennus antaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta lähijohtamis­työstä, esihenkilön tehtä­vistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa johta­mis­työssä. Koulutus auttaa ymmär­tämään esihenkilötyön erilaiset ulot­tu­vuudet ja lähijohtajan roolin oman orga­ni­saa­tionsa onnis­tu­misen mahdol­lis­tajana. Valmennus antaa osal­lis­tu­jalle perus­val­miudet johtamistyössä onnis­tu­misen pohjaksi.

Hyödyt osallistujille

 • Tiedostat lähijohtamisen merki­tyksen orga­ni­saation stra­tegian toteu­tuksen näkö­kul­masta
 • Tunnet esihenkilön tehtävät, vastuun ja roolit
 • Ymmärrät johta­mis­voiman käsitteen ja tunnet sen vahvis­ta­misen keinot
 • Osaat johtaa itseäsi entistä paremmin
 • Saat valmiuksia huip­pu­tiimin raken­ta­miseen
 • Opit käymään vaikut­tavia kehi­tys­kes­kus­te­luita

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille uransa alussa oleville esihenkilöille toimia­lasta riip­pu­matta.

Ohjelma

PäivämääräAloitusaikaPäättymisaika
12.12.20229.0015.30
13.12.20229.0016.00

PÄIVÄ 1.

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamukahvi

09:00 Tilaisuuden avaus

09:15 Esihenkilön tehtävät ja haasteet

 • Mihin esihenkilöä tarvitaan?
 • Työnan­tajan edustaja
 • Oman orga­ni­saation puolustaja
 • Infor­maa­tiohubi
 • Kehittymisen varmistaja

10:15 Tauko

10:30 Esihenkilön vastuu ja johta­mi­soikeus työlain­sää­dännön näkö­kul­masta

 • Esihenkilön tehtävät ja vastuu työnan­tajan edus­tajana
 • Oman työn pohdintaa - Mitä minulta odotetaan esihenkilönä?
 • Johta­mi­soikeus ja sen rajoi­tukset
 • Työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet

12:00 Lounas

13:00 Esihenkilön tehtävä muutoksen edistäjänä

 • Muutoksen johtaminen
 • Henkilöstön sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin
 • Palautteen avulla ohjaaminen

Case-harjoitus: Haastavat johtamistilanteet

14:15 Tauko

14:30 Esihenkilön johta­mis­voima ja sen vahvis­ta­minen

 • Mitä johta­mis­voi­malla tarkoi­tetaan?
 • Oman johtamisvoiman vahvistaminen

15:30 Päivä päättyy

 

PÄIVÄ 2.

08:30 Aamukahvi

09:00 Osaatko johtaa itseäsi?

 • Itsetuntemus esihenkilötyössä onnistumisen edellytyksenä
 • Omat voima­varat ja vireys
 • Työkaluja itsensä johta­miseen
 • Ratkai­su­kes­keinen malli omaan kehit­ty­miseen

10:30 Tauko

10:45 Työtapojen tehostaminen

 • Huomion merkitys organisaatiossa
 • Toimintatapojen muutos
 • Hallinnan tunteen vahvistaminen

12:00 Lounas

13:00 Huip­pu­tiimin raken­ta­minen käytännössä

 • Miten ajattelen johdettavistani?
 • Mielikuvien tuominen yhteiseen käsittelyyn
 • Vallan jakautuminen läpinäkyväksi
 • Vuorovaikutuksen parantaminen
 • Valmentava ote käytännössä

14:30 Tauko

14:45 Kehi­tys­kes­kustelu esihenkilön työvä­li­neenä

 • Kehi­tys­kes­kus­te­luiden hyöty­nä­kö­kulma
 • Mitä tutki­mukset sanovat kehi­tys­kes­kus­te­luista?
 • Kehi­tys­kes­kus­te­luiden käytännön toteutus
 • Toimiva vuoro­vai­kutus kehi­tys­kes­kus­te­lussa

15:45 Loppukeskustelu

16:00 Tilaisuus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Asiakaskohtainen tarjouspyyntö
Järjestäjä
Jari Salminen

Brik Johtaminen Oy
Tommi Lindholm

Brik Johtaminen Oy
Innopoli 3
Espoo