Tiiminvetäjien tehovalmennus

Kesto: 2.0 pv
Valitse päivä
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Kuvaus

Koulu­tuk­sessa käydään läpi tiimin­ve­täjän vastuuta ja tehtäviä, ja paneu­dutaan tiimi­toi­minnan moni­puo­liseen kehit­tä­miseen. Koulu­tuksen avulla kartutat osaa­mistasi tiimin­ve­täjänä ja saat kattavan kuvan tiimi­toi­minnan hyödyistä ja sen tavoit­teista. Koulu­tuksen aikana käydään syste­maat­ti­sesti läpi tiimior­ga­ni­saation raken­ta­misen vaiheet sekä tiimin­ve­täjän rooliin ja vastuisiin liit­tyviä näkö­kulmia ja haas­teita.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät tiimi­toi­minnan hyödyt ja tavoitteet
 • Kehität johta­mis­tai­tojasi ja vaikut­ta­vuuttasi tiimin­ve­täjänä
 • Tunnistat tiimisi vahvuudet ja osaat hyödyntää sen poten­ti­aalia
 • Osaat viestiä tiimin jäsenen vastuista ja haastaa tiimiäsi kehit­tymään
 • Tunnistat tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­misen erityis­piirteet
 • Ymmärrät yhteistyön ja tiimityön dyna­miikkaa
 • Ymmärrät miten voit turvata oman jaksa­misesi ja kehit­ty­misesi tiimin­ve­täjänä

Kenelle

Koulutus on tarkoi­tettu tiimin­ve­tä­jille toimia­lasta riip­pu­matta. Valmennus sopii erin­omai­sesti myös johdolle ja niille asian­tun­ti­joille, joiden tehtävänä on kehittää tiimior­ga­ni­saation toimintaa.

Ohjelma

PäivämääräAloitusaikaPäättymisaika
17.8.20229.0016.00
18.8.20229.0015.30

Päivä 1

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Mitä tiimi­toi­min­nalla tavoi­tellaan?

 • Hyvän tiimin ominai­suudet
 • Tiimiorganisaation hyödyt
 • Mistä tulos syntyy?
 • Tiimi­so­pi­muksen laati­minen

10.15 Tauko

10.30 Tiimin­ve­täjän rooli ja tehtävät

 • Mitä työnantaja ja tiimin jäsenet odot­tavat tiimin­ve­tä­jältä?
 • Tiimin­ve­täjän iden­ti­teetti. Tekijä vai tiimin­vetäjä?
 • Tiimin­ve­tä­jästä tiimi­val­men­ta­jaksi
 • Tiimin onnis­tu­misen edel­ly­tysten varmis­ta­minen
 • Tiimin kehitysvaiheet ja niiden johtaminen

12.00 Lounas

13.00 Vaikuttava tiiminvetäjä

 • Johta­mis­taidot ja johta­mis­tyyli
 • Rohkeus puuttua ja vaikuttaa
 • Tiimin­ve­täjän vuoro­vai­ku­tus­taidot
 • Tehokkaan vies­tinnän perusteet

Harjoitus: Tiimiroolit ja vuorovaikutus

14.15 Kahvitauko

14.30 Mitä tiimin jäse­neltä voi edellyttää?

 • Tiimin jäsenen vastuut
 • Tiimityötaidot ja yhteiset pelisäännöt

Harjoitus: Tiimitoiminnan kehittäminen

16.00 Tilaisuus päättyy

 

Päivä 2

08:30 Aamukahvi

09:00 Tiimin tuloksen muodostuminen

 • Tuloksen muodostumiseen vaikuttaminen
 • Konfliktien kohtaaminen
 • Mielikuviin vaikuttaminen

Harjoitus: Itsereflektointi

10:15 Tauko

10:30 Yhteistyön dynamiikkaa

 • Yhteistyön haastavuudesta
 • Tiimin perusteesien pohdinta ja määrittely
 • Kohti tiimiälykästä tiimityötä
 • Vuorovaikutuksen parantaminen tiimissä

Harjoitus: Perusteesit

12:00 Lounas

13:00 Itsensä johta­minen

 • Itsetuntemuksen lisääminen
 • Mindset
 • Suorituskyvyn ja stressin suhde

Harjoitus: Kiirei­ly­testi

14:15 Tauko

14:30 Hallinnan tunteen tukeminen

 • Toimintatapojen muuttaminen
 • Pysähtyminen itsen äärelle
 • Työtapojen kehittäminen
 • Tunne itsesi, ymmärrä muita

15:30 Tilaisuus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Asiakaskohtainen tarjouspyyntö
Järjestäjä
Annina Eklund
Yrityskouluttaja
Brik Johtaminen Oy
Tommi Lindholm

Brik Johtaminen Oy
Tapahtumatalo Bank
Helsinki